Pečovatelská služby

Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům, zdravotně postiženým občanům, případně rodinám s více dětmi, aby žili důstojně ve svém domácím prostředí, kde mají úplné soukromí, při zachování jejich základních lidských práv a svobod.

Poskytujeme pomoc a podporu jejím uživatelům při péči o vlastní osobu, při zajišťování chodu a údržby domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba je poskytována podle sjednaného individuálního plánu. Klíčoví pracovníci plánují s uživatelem pečovatelské služby, případně s jeho rodinnými příslušníky či určenými kontaktními osobami její průběh, hodnotí jej a přijímají opatření k jeho změně, je-li toho třeba.

Při poskytování pečovatelské služby zachováváme Etický kodex zaměstnanců ÚSS 4.

Pečovatelskou službu zabezpečujeme v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění na území městské části Praha 4 a s předchozím souhlasem našeho zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku, v rozsahu povoleném rozhodnutím o registraci, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Pečovatelská služba ÚSS 4 je poskytována:

  • ambulantním způsobem (spojeno s docházkou do zařízení) nebo
  • terénním způsobem (v místě bydliště uživatelů), kteří potřebují pomoc a podporu z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory jejím uživatelům při vytváření vhodných podmínek každodenního života, aby mohli, pokud možno, žít běžným způsobem života jako jejich ostatní spoluobčané, ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílová skupina osob pečovatelské služby

Osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři (dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let).