Pečovatelská služby

Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům, zdravotně postiženým občanům, případně rodinám s více dětmi, aby žili důstojně ve svém domácím prostředí, kde mají úplné soukromí, při zachování jejich základních lidských práv a svobod.

Poskytujeme pomoc a podporu jejím uživatelům při péči o vlastní osobu, při zajišťování chodu a údržby domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba je poskytována podle sjednaného individuálního plánu. Klíčoví pracovníci plánují s uživatelem pečovatelské služby, případně s jeho rodinnými příslušníky či určenými kontaktními osobami její průběh, hodnotí jej a přijímají opatření k jeho změně, je-li toho třeba.

Při poskytování pečovatelské služby zachováváme Etický kodex zaměstnanců ÚSS 4.

Pečovatelskou službu zabezpečujeme v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění na území městské části Praha 4 a s předchozím souhlasem našeho zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku, v rozsahu povoleném rozhodnutím o registraci, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Pečovatelská služba ÚSS 4 je poskytována:

 • ambulantním způsobem (spojeno s docházkou do zařízení) nebo
 • terénním způsobem (v místě bydliště uživatelů), kteří potřebují pomoc a podporu z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory jejím uživatelům při vytváření vhodných podmínek každodenního života, aby mohli, pokud možno, žít běžným způsobem života jako jejich ostatní spoluobčané, ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílová skupina osob pečovatelské služby

Osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři (dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let).

 

Krizová linka AREÍON

Řešení pro seniory a handicapované, kteří se obávají samoty v okamžiku, kdy budou potřebovat pomoc, nabízí městská část Praha 4 ve spolupráci s občanským sdružením Život 90.

 

Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje své občany v oblasti sociální prevence. Jenou z forem této podpory je finanční spoluúčast na instalaci systému, jeho zapojení  a nezbytného technického vybavení tísňového připojení AREÍON, zajišťovaného organizací Život 90, se sídlem Karolíny Světlé 18, Praha 1. Aby zájemci byla služba poskytnuta za zvýhodněnou cenu, je nezbytné její schválení Městskou částí Praha 4 (kde je třeba žádost o tuto službu podat). „ Měsíční úhrada za službu ve výši  400 Kč je pak hrazena Životu 90.

 

Kontakt:  

Mgr. Síglerová Ivana, tel: 261 192 462

Radka Priečko, tel: 261 192 299

V návštěvní dny můžete přijít osobně, kanc. č. 220.

Odkaz na  závazná pravidla http://www.praha4.cz/file/4Tj31/Zavazna-pravidla-Areion.pdf

Dokumenty  ke stažení :

Žádost o AREÍON

Souhlas

Doplňující informace

 

 

 

 Název projektu: Centrum neformální péče v Praze 4

Stručný popis projektu a jeho cílů:

Ústav sociálních služeb v Praze 4 odstartoval v září  projekt, v rámci kterého bude v městské části Praze 4 zřízeno Centrum neformální péče. Cílem aktivit Centra neformální péče je pomoci stabilizovat socioekonomickou situaci pečujících a sladit institucionální a osobní péči o blízkého člověka.  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Nové Centrum,  které vzniká při Ústavu sociálních služeb v Praze 4, bude poskytovat pečujícím zcela bezplatně sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví, vzdělávání a odborné kurzy.

 

 

Fáze I – Příprava a zahájení provozu Centra neformální péče

Příprava spočívá v organizačním ukotvení a personálním zajištění pozic, probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Bude připravována realizace odborných kurzů a harmonogram školení. Vznik Centra bude propagován u poskytovatelů podpůrných služeb a organizací především na MČ Praha 4.

 

V této fázi bude neformálním pečovatelům nabídnuto:

 

 • Sociální poradenství

 

Individuálním sociálním poradenství propojíme neformální pečovatele s formální péčí, tj. umožníme a nabídneme vhodné kombinace služeb a to už od září 2018.

Oblasti poradenství:

 1. Přehled sociálních služeb v místě bydliště
 2. Poradenství a výběr kompenzačních pomůcek (včetně půjčení) http://uss4.cz/o-nas/pujcovani-rehabilitacnich-a-kompenzacnich-pomucek/
 3. Zákonné nároky na finanční podporu

 

Složení realizačního týmu po dobu přípravné fáze (1. 9. 2018 – 31. 12. 2018):

Garant Centra neformálních služeb: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Garant podpůrných služeb:Romana Jarošová, romana.jarosova@uss4.cz,  773 791 423

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 1: Tereza Kazan, ps1@uss4.cz, 733 664 687

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 2: Jana Cucová ps2@uss4.cz, 605 257 980

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 3: Jana Hůlová, ps3@uss4.cz, 723 126 623

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 4: Pavla Bárová, ps4@uss4.cz, 605 241 550

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 5: Renata Endrštová, ps5@uss4.cz, 603 835 515

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 6, Martina Boučková, ps6@uss4.cz, 776 367 170

Projektová manažerka paní Dana Zichová, dana.zichova@uss4.cz

 

Fáze II – Provoz Centra neformální péče

Zahájení provozu je plánováno na 1. 1. 2019. Centrum bude fungovat jako centrální podpůrná jednotka pro asistenci/pomoc neformálním pečovatelům, která bude dlouhodobě provázet neformální pečovatele různými fázemi a intenzitou neformální péče, s důrazem na zajištění jejich potřeb a zlepšení jejich situace.

 

V této fázi bude neformálním pečovatelům k výše uvedenému sociálnímu poradenství dále nabídnuto:

 

 • Odborné vzdělávání

Pro neformální pečovatele s výhledem dlouhodobé péče budeme pořádat odborné kurzy, které mají mimo jiné napomoci k provádění správných manipulačních i aktivizačních technik a zefektivnění či zmírnění nároků celkové činnosti neformálního pečovatele.

Rámcové okruhy vzdělávání (konkrétní témata budou upřesněna začátkem roku 2019):

 1. Základy péče

Základní techniky péče (oblékání, polohování, hygiena).

 1. Speciální komunikace

Principy komunikace s osobami trpícími Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí, demencí a dalšími degenerativními poruchami, zvládání jejich chování nálad a nácvik pomocných aktivit.

 1. Aktivizační techniky

Rozdílné formy terapie a aktivizaci (senzorická stimulace, orientace v prostoru, apod.).

 

 • Psychoterapie a udržitelné rodinné vztahy

 

Tato služba bude uspokojovat potřeby neformálních pečovatelů v oblasti rodinných vztahů, (psycho)terapie a prevence vyhoření formou:

 • individuálních konzultací (pravidelné konzultace v rámci terapeutického plánu)
 • skupinových konzultací (svépomocná terapeutická skupina, která přispívá k ventilaci emocí, spojuje prožité trápení, zkušenost, úzkosti vyplývající z neformálního pečovatelství a jejímž principem je sdílení prožitků, porozumění a následné zlepšení psychického stavu).

Posílíme psychický stav neformálních pečovatelů, umožníme sdílení informací mezi našimi klienty a vytváření svépomocných komunit, pomůžeme navazování sociálních vazeb a resocializaci. Tyto aktivity bude řídit psycholožka, která přímo bude organizovat svépomocné skupiny a povede individuální konzultace.

V jakých oblastech nabídneme pomoc:

 1. Péče o blízké
 2. Rozvržení sil pečující osoby
 3. Principy time-managementu
 4. Psychohygiena
 5. Prevence syndromu vyhoření
 6. Zkušenosti s podpůrnou sítí sociálních služeb
 7. Úmrtí v rodině

 

 • Socioekonomická aktivizace

 

Smyslem této služby je pomoci podpořeným osobám, tedy neformálním pečovatelům, v otázkách udržení zaměstnání nebo návratu na trh práce, hledání flexibilních pracovních úvazků, propojení se zaměstnavateli, prevence dluhové pasti, a to vše formou cíleného osobního poradenství. Neformálnímu pečovateli bude tato služba poskytnuta v momentě, kdy je (vzhledem k různé intenzitě péče) ohrožena jeho pozice na trhu práce (případně usiluje o návrat na pracovní trh) nebo je zhoršena finanční situace vlivem téhož.

Cílem je stabilizovat socioekonomickou pozici neformálních pečovatelů s přihlédnutím k individuálním faktorům a předejít tak hlubším problémům (dluhová past, výpověď, vyhoření, apod.).

V čem nabídneme pomoc:

 1. Prevence dluhové pasti (analýza finanční situace, finanční poradenství, optimalizace rozpočtu a výdajů)
 2. Flexibilita na trhu práce (pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem, vyhledávání úvazků na míru, konzultace k zákoníku práce)
 3. Sladění zaměstnání a pečovatelství (zapojení dalších členů rodiny)

 

 • Poradenství pro paliativní péči

 

V neposlední řadě nabídne náš projekt neformálním pečovatelům v případě potřeby asistenci a podporu při doprovázení v poslední fázi života blízkých osob.

Cílem bude pomoci psychickému zdraví neformálních pečovatelů a jejich rodin při tak náročné situaci, jako je odchod blízké osoby. Toto poradenství bude zahrnovat i poskytování pomoci při zařizování pohřbů.

 

Fáze III – Přechod na udržitelnost

Centrum se stabilizuje a přejde na režim vlastního financování.

 

Další informace o projektu

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

Výše dotace: 5 156 250,- Kč

Spoluúčast: 257 812,50,- Kč