Jak požádat o byt v DPS

O umístění v domě s pečovatelskou službou dle „Závazného postupu při pronajímání
bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“ může požádat zejména
zdravotně postižený občan Prahy 4, zvláště senior se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nevyžadující celodenní
komplexní péči a využívající pravidelně pečovatelskou službu ÚSS 4.

Bydlení v DPS je určeno zejména pro občany žijící osaměle, pro něž je stávající bydlení ze zdravotních důvodů nevyhovující, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé své životní potřeby péčí jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci. Nájemné je v těchto případech stanoveno částkou 60,- Kč/za m2 užívané plochy bytu.

V DPS Branická 65/46, Praha 4 mohou získat nájemní smlouvu i příjemci starobního
důchodu starší 65 let s trvalým bydlištěm v Praze 4, kteří platí za dosud jimi užívaný nájemní byt (zejména u soukromých vlastníků) pro ně neúnosné nájemné. V takovýchto případech je nájemné za byt v DPS t. č. stanoveno částkou 127,55 Kč/za m2 užívané plochy bytu.

Žádost o byt v DPS se podává v ÚSS 4 na vydaném tiskopisu „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“ na adrese Podolská 208/31, Praha 4 u Bc. Moniky Křížkové, sociální pracovnice ÚSS4, telefonní číslo 296 320 325 a 773 791 408, e-mail: monika.krizkova@uss4.cz, nebo na výše uvedené adrese na sekretariátu ÚSS 4.

Tiskopis žádosti lze získat v odboru obecního majetku ÚMČ Praha 4 nebo u Bc. Moniky Křížkové, sociální pracovnice ÚSS4, nebo v odkazu níže.

Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Seznam dokladů k žádosti

DPS vyjádření lékaře

 

Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy jsou uvedeny ve výše uvedeném závazném postupu.

O uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku rozhoduje Rada MČ Praha 4 na
doporučení komise pro domy s pečovatelskou službou Rady MČ Praha 4.

Pokud občan Prahy 4 chce požádat o uzavření smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou
službou Prahy 4, obrátí se:

– telefonicky nebo osobně na odbor obecního majetku Úřadu městské části v Praze 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč, telefonní číslo ústředny 261 192 111