Služby, které skutečně pomáhají

Biografická péče o seniory

Cílem Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je nastavit služby našim klientům
co nejvíce individuálně dle jejich potřeb a přání. Abychom byli skutečně schopni pečovat individuálně, využíváme k tomu Koncepci biografické péče® o seniory.  

Tato metoda, která vznikla speciálně pro Českou republiku na základě legislativního rámce a odborných zkušeností autorky PhDr. Eva Procházkové, PhD., specialistky pro péči o seniory a osoby s onemocněním demence. Inovativní metoda vychází ze základního stavebního kamene „Psychobiografického modelu péče“ prof. E. Böhma, kterým je životní příběh seniora – Biografie.  

Uvědomujeme si, že je nejprve nutné poznat životní příběh klienta,
aby se následně pracovníci mohli postarat nejen o tělo, ale i o duši klienta.

Biografie je životní příběh, v němž jsou zaznamenány životní zkušenosti, zvyky a rituály člověka, které tvoří základ pro individualizované nastavení sociální služby. Dochází tak k cílené podpoře soběstačnosti, samostatnosti a celkové spokojenosti klientů.  Biografie dále napomáhá i lépe pochopit, proč klient reaguje určitým způsobem na jednotlivé situace.

Klienta vidíme jako jedinečnou osobnost s celou jeho historií, ve které se odráží jeho osobnost. Ke klientům přistupujeme s respektem, empatií a úctou k jejich životnímu příběhu a řídíme se 10 etickými zásadami BIO – péče.

Naším cílem je zkvalitnění spolupráce s rodinou a být jejich partnery v péči
o jejich blízké osoby.

Práce s biografií je poskytována na základě principu standardu kvality č. 5 sociálních služeb a na základě Etického kodexu organizace. Při sběru biografických dat a při práci s biografií klienta se každý pracovník řídí zásadami pro práci s biografií klienta.

ETICKÉ ZÁSADY:

 • Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch klienta.
 • Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutá, potřeby a přání.
 • Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu klienta.
 • Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvyků, a rituálům vždy s respektem a úctou.
 • Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikace.
 • Zachování mlčenlivosti podmiňujeme vzájemnou důvěru mezi klientem a pečujícím.
 • Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od klienta a za svou práci. Jsme odpovědní sami sobě, klientům a jejich rodinám, partnerům i celé společnosti.
 • Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy s klientem, jeho rodinou a na základě znalostí z biografie.
 • Naším cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela klientům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě
  o spokojeném podzimu života.
 • Pečující nikdy nesoudí život klienta, ale respektuje jeho životní cestu.
Skip to content