Služby, které skutečně pomáhají

Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex zaměstnanců ÚSS 4 byl zpracován za účelem stanovení základních principů, standardů chování a přístupů k zájemcům o sociální služby, k uživatelům služeb, jejich rodinným příslušníkům, příbuzným a dalším kontaktním osobám. Etický kodex deklaruje, co je veřejnost oprávněna od zaměstnanců ÚSS 4 očekávat.jeme jeho potřeby a přání, která zohledňujeme při tvorbě individuálního plánu průběhu poskytování sociální služby. Jejich plnění pravidelně hodnotíme a přijímáme nutné změny v zájmu uživatele sociální služby.

Principy zaměstnanců

Pro naši činnost platí tyto obecné principy výkonu profese:

 1. Osobní odpovědnost každého zaměstnance ÚSS 4 za kvalitu jím odvedené práce a za dodržování stanovených standardů kvality sociálních služeb ÚSS 4.
 2. Iniciativa, vstřícnost a ochota zaměstnanců, podílejících se na poskytování sociálních služeb, snaha o trvalé zlepšování naší práce.
 3. Celoživotní vzdělávání v sociálních službách, realizace získaných odborných znalostí v praxi, příprava na možné kritické situace, předcházení úrazům a nemocem z povolání.
 4. Šetrné zacházení s prostředky a majetkem ÚSS 4, hospodárné užívání materiálů, dodržování pracovně-právních předpisů, pracovní doby a její využívání k pracovní činnosti.
 5. Snaha o dobré jméno ÚSS 4, vyvarování se nedostatků, dobrá prezentace ÚSS 4 vůči uživatelům sociálních služeb a veřejnosti.
 6. Vytváření pozitivní pracovní atmosféry na pracovištích ÚSS 4: pracovní kolegialita, podpora spolupráce, snaha o překonávání rozporů, kultivovanost jejich řešení, korektnost, objektivnost a slušnost v jednání na pracovištích.
 7. Dodržování Etického kodexu zaměstnanců ÚSS 4 všemi zaměstnanci ústavu.
Principy při poskytování služeb

Naše činnost je založena na následujících principech poskytování sociálních služeb:

 1. Ke každému uživateli sociální služby přistupujeme individuálně, abychom porozuměli jemu, jeho potřebám, očekáváním a přáním. Uživateli sociální služby vycházíme vstříc v rámci daných závazných vnitřních pravidel a svěřených kompetencí.
 2. Ke každému uživateli sociální služby přistupujeme komplexně, tj. bereme při jednání s ním v úvahu i sociální pole, ve kterém se pohybuje a celou jeho osobnost. Zachováváme vůči němu citlivý a přátelský přístup, jednáme s ním ohleduplně. Vyvarujeme se nepodložených, byť optimistických výroků a falešných slibů.
 3. Podporujeme pocit bezpečí u uživatele sociální služby – včasnou dosažitelnost pomoci,rady a bezproblémového a komplexního zajištění jejich základních potřeb.
 4. Podporujeme osobní rozvoj uživatele sociální služby, aktivně zjišťujeme jeho potřeby a přání, která zohledňujeme při tvorbě individuálního plánu průběhu poskytování sociální služby. Jejich plnění pravidelně hodnotíme a přijímáme nutné změny v zájmu uživatele sociální služby.
 5. Předcházíme střetu zájmů uživatele sociální služby a jejího poskytovatele.
 6. Jednáme poctivě a neúplatně, nezneužíváme závislosti nebo bezmocnosti uživatele sociální služby k získání výhod, darů, peněz, neudržujeme uživatele v nevědomosti nebo omylu, nepřijímáme úplatky.
Obecné principy

V ÚSS 4 platí pro poskytování sociálních služeb tyto obecné principy:

 1. Dodržujeme lidská práva zakotvená v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod a Chartě lidských práv EU.
 2. Dodržujeme zákony a další právní předpisy, platné pro poskytování sociálních služeb, vyvozujeme důsledky z jejich porušování.
 3. Ve své činnosti postupujeme tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv poškození fyzického zdraví, psychiky a majetku uživatele sociální služby.
 4. Ke každému uživateli sociální služby přistupujeme bez diskriminace a předsudků.
 5. Respektujeme právo uživatele sociální služby na svobodnou volbu, jakým způsobem bude zvolenou sociální službu užívat.
 6. Respektujeme důstojnost, svobodu a hodnotu každého uživatele sociální služby, ke kterému přistupujeme vždy korektně, slušně a zdvořile.
 7. Respektujeme přání a potřeby soukromí uživatele sociálních služeb, zvláště stud uživatele a potřebu zachování jeho intimity v určitých situacích.
 8. Chráníme osobní data a informace, poskytnuté uživatelem sociální služby, vůči všem nepovolaným osobám.
 9. Usilujeme o začleňování uživatele sociální služby do společenství spoluobčanů v rámci místní komunity, tj. Prahy 4.
 10. Zveřejňujeme záměry a rozhodnutí zřizovatele a vedení ústavu, týkající se poskytování sociálních služeb, pravdivě a úplně informujeme uživatele služeb i zájemce o ně, rozvíjíme komunikaci s nimi a nasloucháme jejich potřebám.
Skip to content