Služby, které skutečně pomáhají

Postup při vyřizování stížností

Přijímání a vyřizování stížností, připomínek či podnětů probíhá vždy za zachování principů Etického kodexu pracovníků ÚSS4. 

Stěžovat si či podat připomínku nebo podnět může kdokoliv, kdo se domnívá, že mu stížnost či podnět pomůže zkvalitnit poskytované služby či osvětlit nejasnosti této problematiky se týkající.

 Může to být:

  1. Uživatel služby
  2. Zástupce pro podání a vyřizování stížností (osoba, která byla pověřena k podání a vyřizování stížnosti uživatele). V případě potřeby může mít stěžovatel k dispozici tlumočníka (na své náklady)
  3. Jakákoliv jiná osoba (osoba blízká uživateli, zájemce o službu, apod.).

Stížnost či připomínku lze podat:

  1. Písemně s podpisem 
  2. Při osobním kontaktu
  3. Telefonicky
  4. Elektronicky – formou e-mailu či datové schránky
  5. Anonymně do označených schránek

Sekretariát ředitelky:

  • adresa: Podolská 208/31, Praha 4, 147 00

Osoby kompetentní k vyřízení stížnosti: příslušné koordinátorky PS, vedoucí pracovníci příslušných sekcí a ředitelka ústavu. Vyřízením stížnosti nemůže být pověřen zaměstnanec, vůči němuž směřuje stížnost.

Stížnostem přikládá ÚSS4 vysokou důležitost, protože je považuje za jeden z indikátorů spokojenosti uživatelů s kvalitou poskytovaných služeb. Slouží jako podklad pro zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Doba pro vyřízení stížnosti je stanovena podle její naléhavosti. Stížnost vyžadující okamžité řešení či opatření je nutno vyřídit bezodkladně, jinak dle stupně naléhavosti podané stížnosti v přiměřené době, nejpozději však do 30 dnů od data jejího doručení.

Formulář ke stížnosti

Dokument: Podávání a vyřizování stížností – celý popis

Skip to content