Služby, které skutečně pomáhají

Informace o ochraně oznamovatelů

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a dle zákona ČR č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který evropský právní předpis zpracovává.
Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle výše uvedených legislativních předpisů.

Cílem Směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích zákona a při splnění všech podmínek zákona, a to prostřednictvím Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (dále jen “ÚSS4”), externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky, případně přímo orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci…). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

Co by mělo obsahovat oznámení?

a) jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);

b) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;

c) případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení. 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

a)  příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,

b)  příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci, 

 c)  o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele, a to do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Příslušná osoba v ÚSS4

Jako příslušná osoba ÚSS4 pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určena Mgr. Ilona Jindrová – kontakty jsou uvedeny níže – viz část Jak lze oznámení učinit/podat? 

Jak lze oznámení učinit/podat?

V případě písemného oznámení, je doporučeno vyplnit formulář „Oznámení o možném protiprávním jednání“ (formulář ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti – viz část „Co by mělo obsahovat oznámení?“.

a) elektronicky

⦁ zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: ochrana.oznamovatele@uss4.cz

b) v listinné podobě  (takto podané oznámení v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „Oznámení – NEOTVÍRAT“)

⦁ zasláním poštou na adresu: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 208/31, 147 00 Praha 4.

c) telefonicky  na telefonním čísle: +420 773 791 400. 

d) osobně po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba ÚSS4 povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
⦁ místo pro osobní podání: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 208/31, 147 00, Praha  4 (zasedací místnost po předchozí osobní nebo telefonické dohodě s příslušnou osobou).

Další možnost, jak může oznamovatel podat oznámení, je prostřednictvím externího oznamovacího systému. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Skip to content