Služby, které skutečně pomáhají

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Název: Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4)

2. Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4 byla zřízena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12Z-23/2000 z 29. 11. 2000 jako právní subjekt na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 12. 2000 na dobu neurčitou. Hlavním účelem, k němuž byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy na území městské části Praha 4 a s předchozím souhlasem zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku v rozsahu povoleném rozhodnutím o registraci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní a terénní. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Zřizovací listina je k nahlédnutí v ÚSS 4.

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení:

  • Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace, Podolská 208/31, 140 47 Praha 4
  • telefon: 777 480 024
  • webové stránky: www.uss4.cz
  • elektronická adresa podatelny: info@uss4.cz
  • ID datové schránky: ceqwkp5

5. Příjem žádostí o informaci: v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 16:00 hod., s výjimkou polední přestávky.

6. Platby lze poukázat na číslo účtu: 81359399/0800, Česká spořitelna, a. s., variabilní symbol sdělí hlavní účtárna ÚSS 4, telefon: 777 791 400.

7. IČ: 70886199

8. DIČ: CZ 70886199

9. Žádosti o informace: Žadatelé (fyzické či právnické osoby) mohou požádat o informaci podle zákona číslo 106/1999 Sb. osobně, telefonicky, písemně. Písemné podání se provádí formulářem „Žádost o poskytnutí informace“. V žádosti nutno uvést, že žadatel žádá o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí: osobně v sídle ústavu, telefonicky, písemně na jeho adresu, faxem, e-mailem nebo přes datovou schránku. ÚSS4 poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu lze prodloužit ze závažných důvodů nejvíce o 10 dní – viz § 14, odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel o informaci musí být o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

11. Opravné prostředky: O odmítnutí žádosti o informaci nebo její části, respektive o neposkytnutí informace zpraví ÚSS4 žadatele ve lhůtě pro vyřízení písemně. Žadatel o informaci má možnost podat odvolání proti rozhodnutí ÚSS4 o neposkytnutí informace na ÚMČ Praha 4, a to prostřednictvím ÚSS4, který předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo, ÚMČ Praha 4. Úřad rozhodne o rozkladu do 15 pracovních dnů od předložení odvolání ze strany ÚSS4. Dále je možný soudní přezkum rozhodnutí o odvolání na základě podané žaloby podle zvláštního právního předpisu.

12. Předpisy: zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. v platném znění, k nahlédnutí v ÚSS4.

13. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2016

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

15. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Rok 2016

Rok 2020

Skip to content