Služby, které skutečně pomáhají

Revitalizace služeb ÚSS v Praze 4

Projekt Revitalizace služeb ÚSS v Praze 4 je zaměřen na zdokonalení individuálního přístupu v péči o seniory prostřednictvím implementace nadstavbového modelu Biografické péče do poskytovaných sociálních služeb. Zakladatelem a průkopníkem modelu biografické péče je rakouský profesor Erwin Böhm

Cílem projektu je vysoce individualizované poskytování sociálních služeb, kdy se služby přizpůsobují individuálním potřebám uživatelů. Tohoto vytčeného cíle je dosahováno zejména na základě znalostí životního příběhu uživatelů, ze kterého je vycházeno při nastavení služeb.

Během realizační doby projektu budou postupně vzděláváni v uvedeném biografickém modelu péče všichni zaměstnanci organizace, kteří jsou aktivně zapojeni do poskytovaných služeb. Nabité znalosti budou následně aplikovány v každodenní praxi našich zaměstnanců. 

Dílčí a celkové výstupy z projektu budou zapracovávány do vnitřních pravidel organizace, tudíž budou závazné pro všechny pracovníky v sociálních službách a nadstavbový model péče se tak stane nedílnou součástí poskytovaných služeb. 

Projekt je realizován s finanční podporou EU (ESF OPZ)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015137

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 28. 2. 2022

Manuál používání koncepce biografické péče v ÚSS4

Analýza poskytovaných služeb


V případě dotazů neváhejte kontaktovat Garanta projektu Mgr. Moniku Křížkovou

Skip to content